Aannamebeleid & gedragscode

AANNAMEBELEID
Aanleiding:
Badmintonvereniging HHW ‘69  is een vereniging met vrijwilligers. De vrijwilligers zijn het hart van
onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen
genieten van vrijspelen, competitie of toernooien. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan
worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers
met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden. Het
is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen
sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige
handen zijn.  


Besluit:
Een aannamebeleid kan eventuele ernstige problemen op allerlei vlakken voorkomen. Door het
hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt
worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom neemt Badmintonvereniging
HHW ‘69 de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende
  commissieverantwoordelijken;
 • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
 • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt,
  wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze dient om de 3-5 jaar te worden
  vernieuwd.
 • Bij gecontracteerde vrijwilligers en/of trainers worden mogelijke referenties gecheckt. 
   

GEDRAGSCODE
Gedragscode voor trainers, vrijwilligers en begeleiders van Badmintonvereniging HHW
‘69 
Ben jij je er als trainer, vrijwilliger of begeleider van bewust dat je een belangrijke factor bent in
de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team
een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

====================================================================

Een trainer, vrijwilliger of begeleider: Is trots op de badmintonsport en de vereniging. Straal
trots uit op onze badmintonsport, onze vereniging of Badminton Nederland. Handel nooit op een
wijze die de naam van de badmintonsport, de vereniging of Badminton Nederland kan schaden.


Heeft een voorbeeldfunctie. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit
geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en
functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je
omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels.


Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.


Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en
richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen (via
websites/voorlichtingsavonden). Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of
–onderzoeken.


Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante
feiten bij je aanstelling als trainer, vrijwilliger of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent
gedrag (VOG) overleggen.


Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn
positie niet.
 Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
Onthoud je van elke vorm van (machts-) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend
gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen
enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een
meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.


Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters
dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich
bevinden, zoals kleedkamers, douches of de kantine.


Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende
opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
sport in diskrediet wordt gebracht.
 Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende
en/ of beledigende opmerkingen.


Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
 Krijg je iets aangeboden om iets te doen of
na te laten, meld dit dan aan het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging.


Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en
gedragscode(s) naleeft.


Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet
om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te
nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.


Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden
gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed ook niet op de sport waar jij bij betrokken bent.  

====================================================================

Vertrouwenspersoon Badmintonvereniging HHW ‘69:
Binnen onze vereniging hebben we twee vertrouwenspersonen: